Worm Gulse
ワーム・グルス
WormGulse.png
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1500/300
Mã số 85754829
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần một quái thú mặt-úp Thế Thủ được lật lên mặt-ngửa, đặt 1 Worm Counter trên lá bài này. Lá bài này tăng 300 ATK với mỗi Worm Counter trên nó.
English Description
Each time a face-down Defense Position monster is flipped face-up, place 1 Worm Counter on this card. This card gains 300 ATK for each Worm Counter on it.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.