FANDOM


Worm Falco
ワーム・ファルコ
WormFalco
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 500/800
Mã số 58760121
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Chuyển tất cả quái thú Loại-Reptile "Worm" mặt-ngửa bạn điều khiển về Thế Thủ mặt-úp, ngoại trừ lá bài này.
English Description
FLIP: Change all face-up Reptile-Type "Worm" monsters you control to face-down Defense Position, except this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.