FANDOM


Worm Erokin
ワーム・イーロキン
WormErokin
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 2400/1200
Mã số 14936691
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần trong lượt, chọn 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" trên sân và chuyển nó về mặt-úp Thế Thủ.
English Description
This card cannot be Special Summoned. Once per turn, select 1 face-up Reptile-Type "Worm" monster on the field and change it into face-down Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.