FANDOM


Worm Drake
ワームドレイク
WormDrake
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1400/1500
Mã số 73216412
Mô tả Tiểu sử
Khi con quái thú này quấn quanh một nạn nhân, sẽ không có lối thoát.
English Description
Once this monster wraps itself around a victim, there is no escape.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.