FANDOM


Worm Call
ワーム・コール
WormCall
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 28506708
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú và bạn không điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại-Reptile "Worm" từ tay của bạn trong mặt-úp Thế Thủ.
English Description
Once per turn, if your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon 1 Reptile-Type "Worm" monster from your hand in face-down Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.