FANDOM


Worm Barses
ワーム・バルサス
WormBarses
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1400/1500
Mã số 15658249
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Thủ; chuyển mục tiêu đó về mặt-ngửa Thế Công
English Description
When this card is Normal Summoned: Target 1 Defense Position monster; change that target to face-up Attack Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.