Worm Bait
ワーム・ベイト
WormBait.jpg
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 43140791
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt nếu bạn điều khiển một quái thú mặt-ngửa Insect-Loại. Triệu hồi Đặc biệt 2 "Worm Token" (Insect-loại/THỔ/Cấp sao 1/ATK 0/DEF 0) đến phần sân của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp sao 3 hoặc 4 trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.
English Description
Activate only if you control a face-up Insect-Type monster. Special Summon 2 "Worm Tokens" (Insect-Type/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0) to your side of the field. You cannot Normal Summon or Special Summon Level 3 or 4 monsters the turn you activate this card.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.