FANDOM


World of Prophecy
魔導天士 トールモンド
WorldofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2900/2400
Mã số 29146185
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của quái Loại-Spellcaster hay Bài Phép "Spellbook": Bạn có thể chọn mục tiêu 2 Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài của bạn; lấy chúng trở về tay. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái nào khác trong lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này. Khi bài được lấy lên tay bạn bởi hiệu ứng này: Bạn có thể tiết lộ 4 Bài Phép "Spellbook" khác tên trên tay; hủy toàn bộ bài trên sân, trừ lá này.
English Description
When this card is Special Summoned by the effect of a Spellcaster-Type monster or a "Spellbook" Spell Card: You can target 2 "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard; add those targets to your hand. You cannot Special Summon other monsters during the turn you activate this effect. When you add card(s) to your hand by this effect: You can reveal 4 "Spellbook" Spell Cards with different names in your hand; destroy all other cards on the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.