World Superstars là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).

Đặc trưng

Phân tích

Gồm có 24 gói mỗi hộp và 5 lá bài mỗi gói (4 Super Rares và 1 Prismatic Secret Rare). Set chứa 52 lá bài, bao gồm:

Thư viện

Danh sách

Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại
WSUP-EN001 Chronomaly Nebra Disk Prismatic Secret Rare Effect Monster
WSUP-EN002 Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk Super Rare Xyz Monster
WSUP-EN003 Heraldic Beast Amphisbaena Super Rare Effect Monster
WSUP-EN004 Number 18: Heraldry Patriarch Super Rare Xyz Monster
WSUP-EN005 Augmented Heraldry Super Rare Field Spell Card
WSUP-EN006 Gagaga Sister Prismatic Secret Rare Effect Monster
WSUP-EN007 Number 55: Gogogo Goliath Super Rare Xyz Monster
WSUP-EN008 Dodododraw Super Rare Normal Spell Card
WSUP-EN009 Galaxy-Eyes Cloudragon Super Rare Effect Monster
WSUP-EN010 Galaxy Soldier Prismatic Secret Rare Effect Monster
WSUP-EN011 Photon Stream of Destruction Super Rare Quick-Play Spell Card
WSUP-EN012 Tachyon Transmigration Prismatic Secret Rare Counter Trap Card
WSUP-EN013 Battlin' Boxer Shadow Super Rare Effect Monster
WSUP-EN014 Number 79: Battlin' Boxer Nova Kaiser Super Rare Xyz Monster
WSUP-EN015 Jolt Counter Super Rare Counter Trap Card
WSUP-EN016 Heroic Challenger - Assault Halberd Super Rare Effect Monster
WSUP-EN017 Heroic Challenger - Thousand Blades Super Rare Effect Monster
WSUP-EN018 Star Seraph Scepter Prismatic Secret Rare Effect Monster
WSUP-EN019 Star Seraph Scale Super Rare Effect Monster
WSUP-EN020 Star Seraph Sovereignty Prismatic Secret Rare Effect Monster
WSUP-EN021 Numeral Hunter Prismatic Secret Rare Effect Monster
WSUP-EN022 Number 86: Heroic Champion - Rhongomyniad Prismatic Secret Rare Xyz Monster
WSUP-EN023 Humhumming the Key Djinn Super Rare Xyz Monster
WSUP-EN024 Onomatopia Prismatic Secret Rare Field Spell Card
WSUP-EN025 Marshalling Field Prismatic Secret Rare Continuous Trap Card
WSUP-EN026 Number F0: Utopic Future Prismatic Secret Rare Xyz Monster
WSUP-EN027 Gagaga Samurai Super Rare Xyz Monster
WSUP-EN028 Gagaga Mancer Super Rare Effect Monster
WSUP-EN029 Guard Go! Super Rare Normal Trap Card
WSUP-EN030 Hi-Five the Sky Prismatic Secret Rare Normal Trap Card
WSUP-EN031 The Door of Destiny Prismatic Secret Rare Continuous Trap Card
WSUP-EN032 Elemental HERO Blazeman Prismatic Secret Rare Effect Monster
WSUP-EN033 Naturia Gaiastrio Super Rare Fusion Monster
WSUP-EN034 Mecha Phantom Beast Jaculuslan Super Rare Synchro Monster
WSUP-EN035 Ghostrick Angel of Mischief Super Rare Xyz Monster
WSUP-EN036 Flowerbot Super Rare Effect Monster
WSUP-EN037 Humpty Grumpty Super Rare Effect Monster
WSUP-EN038 Dragoroar Super Rare Quick-Play Spell Card
WSUP-EN039 Planckton Super Rare Normal Trap Card
WSUP-EN040 Guerilla Kite Super Rare Tuner monster
WSUP-EN041 Wattsychic Fighter Super Rare Effect Monster
WSUP-EN042 Earthshattering Event Prismatic Secret Rare Continuous Spell Card
WSUP-EN043 Ghostrick Break Super Rare Normal Trap Card
WSUP-EN044 P.M. Captor Super Rare Pendulum Monster
WSUP-EN045 Spiritual Whisper Super Rare Effect Monster
WSUP-EN046 Xyz-Raypierce Super Rare Effect Monster
WSUP-EN047 Heavy Knight of the Flame Super Rare Gemini monster
WSUP-EN048 BOXer Super Rare Effect Monster
WSUP-EN049 Kabuki Dragon Super Rare Effect Monster
WSUP-EN050 Pendulum Impenetrable Prismatic Secret Rare Quick-Play Spell Card
WSUP-EN051 Legendary Dragon of White Prismatic Secret Rare Xyz Monster
WSUP-EN052 Legendary Magician of Dark Prismatic Secret Rare Xyz Monster

Liên kết

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.