FANDOM


Wiretap
  • Nhật: ギャクタン
  • Romaji: Gyakutan
  • Việt: Nghe Lén
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Counter.svg Phản hồi

Phủ nhận kích hoạt của một Bài Bẫy của đối thủ. Đưa lá bài đó ngửa-mặt về Bộ bài của đối thủ và Bộ bài được xáo trộn sau đó. Cho đến khi họ rút lá bài đó, đối thủ không thể kích hoạt hiệu ứng của lá bài khác với cùng tên.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Wiretap Negate the activation of an opponent's Trap Card. Return that card face-up to your opponent's Deck and the Deck is then shuffled. Until they draw that card, your opponent cannot activate the effect of another card with the same name.
Nhật 相手の罠カード発動無効にし、そのカードを相手のデッキに表向きで戻し、シャッフルする。そのカードをドローするまで相手は同名カードを発動する事ができない。

Hình ảnh khác