FANDOM
Wing Raiders là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).

Đặc trưng

Phân tích

Có 9 lá bài mỗi gói, gồm 1 Holo card, 1 Rare card và 7 Common cards. Set này chứa 60 lá bài bao gồm.

  • 5 Secret Rares
  • 6 Ultra Rares
  • 10 Super Rares
  • 12 Rares
  • 27 Commons

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại
WIRA-EN001 The Phantom Knights of Ancient Cloak Ultra Rare Effect Monster
WIRA-EN002 The Phantom Knights of Silent Boots Super Rare Effect Monster
WIRA-EN003 The Phantom Knights of Ragged Gloves Common Effect Monster
WIRA-EN004 The Phantom Knights of Cloven Helm Rare Effect Monster
WIRA-EN005 The Phantom Knights of Fragile Armor Super Rare Effect Monster
WIRA-EN006 The Phantom Knights of Break Sword Secret Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN007 Dark Rebellion Xyz Dragon Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN008 Phantom Knights' Spear Rare Continuous Spell Card
WIRA-EN009 Phantom Knights' Fog Blade Ultra Rare Continuous Trap Card
WIRA-EN010 Phantom Knights' Sword Rare Continuous Trap Card
WIRA-EN011 Phantom Knights' Wing Common Normal Trap Card
WIRA-EN012 The Phantom Knights of Shadow Veil Common Normal Trap Card
WIRA-EN013 Booby Trap E Super Rare Normal Trap Card
WIRA-EN014 Raidraptor - Necro Vulture Super Rare Effect Monster
WIRA-EN015 Raidraptor - Last Strix Common Effect Monster
WIRA-EN016 Raidraptor - Vanishing Lanius Common Effect Monster
WIRA-EN017 Raidraptor - Fuzzy Lanius Common Effect Monster
WIRA-EN018 Raidraptor - Singing Lanius Common Effect Monster
WIRA-EN019 Raidraptor - Sharp Lanius Common Effect Monster
WIRA-EN020 Raidraptor - Mimicry Lanius Common Effect Monster
WIRA-EN021 Raidraptor - Tribute Lanius Ultra Rare Effect Monster
WIRA-EN022 Raidraptor - Force Strix Secret Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN023 Raidraptor - Revolution Falcon Common Effect Xyz Monster
WIRA-EN024 Raidraptor - Satellite Cannon Falcon Secret Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN025 Raidraptor - Call Ultra Rare Normal Spell Card
WIRA-EN026 Raidraptor - Nest Common Continuous Spell Card
WIRA-EN027 Rank-Up-Magic Doom Double Force Rare Quick-Play Spell Card
WIRA-EN028 Rank-Up-Magic Soul Shave Force Super Rare Normal Spell Card
WIRA-EN029 Raidraptor - Readiness Common Normal Trap Card
WIRA-EN030 Super Quantum Red Layer Ultra Rare Effect Monster
WIRA-EN031 Super Quantum Green Layer Super Rare Effect Monster
WIRA-EN032 Super Quantum Blue Layer Rare Effect Monster
WIRA-EN033 Super Quantal Fairy Alphan Common Effect Monster
WIRA-EN034 Super Quantal Mech Beast Grampulse Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN035 Super Quantal Mech Beast Aeroboros Super Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN036 Super Quantal Mech Beast Magnaliger Ultra Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN037 Super Quantal Mech King Great Magnus Secret Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN038 Super Quantal Mech Ship Magnacarrier Rare Field Spell Card
WIRA-EN039 Super Quantal Mech Sword - Magnaslayer Common Normal Trap Card
WIRA-EN040 Crane Crane Common Effect Monster
WIRA-EN041 Harpie Harpist Rare Effect Monster
WIRA-EN042 Gem-Knight Pearl Common Xyz Monster
WIRA-EN043 Gagaga Cowboy Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN044 Zubaba General Common Effect Xyz Monster
WIRA-EN045 Number 66: Master Key Beetle Common Effect Xyz Monster
WIRA-EN046 Ghostrick Alucard Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN047 Number 101: Silent Honor ARK Super Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN048 Bujinki Amaterasu Common Effect Xyz Monster
WIRA-EN049 Cairngorgon, Antiluminescent Knight Common Effect Xyz Monster
WIRA-EN050 Number 52: Diamond Crab King Secret Rare Effect Xyz Monster
WIRA-EN051 Mystical Space Typhoon Common Quick-Play Spell Card
WIRA-EN052 Reinforcement of the Army Common Normal Spell Card
WIRA-EN053 Forbidden Chalice Common Quick-Play Spell Card
WIRA-EN054 Swallow's Nest Rare Quick-Play Spell Card
WIRA-EN055 Rank-Up-Magic Astral Force Common Normal Spell Card
WIRA-EN056 Bottomless Trap Hole Common Normal Trap Card
WIRA-EN057 Call of the Haunted Common Continuous Trap Card
WIRA-EN058 Icarus Attack Super Rare Normal Trap Card
WIRA-EN059 Needlebug Nest Common Normal Trap Card
WIRA-EN060 Xyz Reborn Super Rare Normal Trap Card

Tham khảo

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.