FANDOM


Wind Pegasus @Ignister
  • Nhật: ウィンドペガサス@
    アット
    イグニスター
  • Kana: ウィンドペガサス
    アットイグニスター
  • Romaji: Windo Pegasasu Atto Igunisutā
  • Việt: Thiên Mã Tật Phong @Mẫn Tiệp Kiến Thể
Hệ

PHONG.png PHONG

Cấp sao

7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Bạn có thể chọn mục tiêu các Phép/Bẫy đối thủ điều khiển, lên đến số quái thú "@Ignister" bạn điều khiển; huỷ chúng. Nếu một Phép/Bẫy bạn điều khiển đã bị huỷ bởi một hiệu ứng bài của đối thủ ở lượt này, trong khi lá này ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; xáo trộn nó về Bộ bài. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của "Wind Pegasus @Ignister" một lần trong lượt.
CÔNG / 2300   THỦ / 1500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Wind Pegasus @Ignister

1 WIND Tuner + 1+ non-Tuner monsters

You can target Spells/Traps your opponent controls, up to the number of "@Ignister" monsters you control; destroy them. If a Spell/Trap you control was destroyed by an opponent's card effect this turn, while this card is in your GY (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. You can only use each effect of "Wind Pegasus @Ignister" once per turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.