FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “The '''VisualEditor''' feature allows users to editan article quickly and easily. The editing interface will always reflect how the article will look w…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
The '''VisualEditor''' feature allows users to editan article quickly and easily. The editing interface will always reflect how the article will look when published.
+
Các tính năng '''VisualEditor''' cho phép người dùng chỉnh sửa bài viết một cách nhanh chóng và dễ dàng. Giao diện chỉnh sửa sẽ luôn luôn phản ánh như thế nào về bài viết sẽ xem xét khi xuất bản.
   
Generally, if you are an anonymous user, or if you have set your preferences to allow it, the "Edit" button on an article page will start VisualEditor. Otherwise, the 'VisualEditor' option may be available in the Edit button's dropdown menu. Unlike the classic editor — sometimes called the Rich Text Editor (RTE) or Source Editor VisualEditor does not reload the entire page in your browser: it simply turns the article area into an editor. The editing toolbar appears at the top of the article space, and the cursor appears at the beginning of the text.
+
Nói chung, nếu bạn là một người dùng danh, hoặc nếu bạn đã đặt tùy chọn để cho phép nó, nút "Edit" trên một trang bài viết sẽ bắt đầu VisualEditor. Nếu không, tùy chọn 'VisualEditor' thể sẵn trong trình đơn thả xuống nút Edit của. Không giống như các trình biên tập cổ điển - đôi khi được gọi Rich Text Editor (RTE) hoặc Source Editor - VisualEditor không tải lại toàn bộ trang trong trình duyệt của bạn: chỉ đơn giản biến khu vực bài viết vào một trình soạn thảo. Các thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện phía trên cùng của không gian bài viết, con trỏ sẽ xuất hiện đầu văn bản.

Bản hiện tại lúc 08:05, ngày 31 tháng 1 năm 2017

Các tính năng VisualEditor cho phép người dùng chỉnh sửa bài viết một cách nhanh chóng và dễ dàng. Giao diện chỉnh sửa sẽ luôn luôn phản ánh như thế nào về bài viết sẽ xem xét khi xuất bản.

Nói chung, nếu bạn là một người dùng vô danh, hoặc nếu bạn đã đặt tùy chọn để cho phép nó, nút "Edit" trên một trang bài viết sẽ bắt đầu VisualEditor. Nếu không, tùy chọn 'VisualEditor' có thể có sẵn trong trình đơn thả xuống nút Edit của. Không giống như các trình biên tập cổ điển - đôi khi được gọi là Rich Text Editor (RTE) hoặc Source Editor - VisualEditor không tải lại toàn bộ trang trong trình duyệt của bạn: nó chỉ đơn giản là biến khu vực bài viết vào một trình soạn thảo. Các thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên cùng của không gian bài viết, và con trỏ sẽ xuất hiện ở đầu văn bản.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.