White Magician Pikeru
(しろ)()(どう)()ピケル
 Tên Nhật (Kana)
しろ
どう
しピケル
 Tên Nhật (Chuẩn)
しろ
どう
ピケル
 Tên Nhật (rōmaji) Shiro Madōshi Pikeru
 Tên Hàn 백마도사 피켈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 0
 Mã số 81383947
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.