FANDOM


White Dragon Wyverburster
()(びゃく)(りゅう) ワイバースター
WhiteDragonWyverburster
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1700/1800
Mã số 99234526
Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại ra ngoài 1 quái thú ÁM trong Mộ bài của bạn, và không thể Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "White Dragon Wyverburster" một lần trong lượt bằng cách này. Nếu lá này được đưa từ sân vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 "Black Dragon Collapserpent" từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 DARK monster from your Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. You can only Special Summon "White Dragon Wyverburster" once per turn this way. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Black Dragon Collapserpent" from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.