FANDOM


Where Arf Thou?
ワンチャン!?
WhereArfThou-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Cún Ơi!?
 Tên Nhật ワンチャン!?
 Tên Nhật (rōmaji) Wanchan!?
 Tên Nhật (Dịch) Wan-chan!?
 Tên Hàn 멍멍이!?
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 51405049
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.