FANDOM


Wheel of Prophecy
()(どう)(じゅう)()ルード
WheelofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2700/1700
Mã số 65961085
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của quái thú Loại-Spellcaster: Bạn có thể chọn mục tiêu một số lượng Bài Phép "Spellbook" đã trục xuất của bạn; xáo trộn chúng về Bộ bài, và nếu làm vậy, trả lại số Bài Phép "Spellbook" đã trục xuất còn lại về Mộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Wheel of Prophecy" một lần trong lượt.
English Description
When this card is Special Summoned by the effect of a Spellcaster-Type monster: You can target any number of your banished "Spellbook" Spell Cards; shuffle them into the Deck, and if you do, return your other banished "Spellbook" Spell Cards to your Graveyard. You can only use the effect of "Wheel of Prophecy" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.