FANDOM


Wee Witch's Apprentice
()(なら)()(じょう)
WeeWitchsApprentice-CYHO-EN-SR-1E
 Tên Việt Phù Thuỷ Tập Sự
 Tên Nhật (Kana)
ならい
じょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
なら
い魔
じょう
 Tên Nhật (rōmaji) Minarai Majō
 Tên Nhật (Dịch) Apprentice Witchling
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Mã số 71384012
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.