FANDOM


Wattmole
エレキンモグラ
Wattmole
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Thunder
ATK/DEF 0/100
Mã số 32548609
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này có thể tấn công 2 lần mỗi Lượt Chiến đấu. Nếu lá bài này tấn công 1 quái thú phòng thủ mặt úp, bạn có thể huỷ diệt lá bài đó mà không cần lật nó lên mặt ngửa hay áp dụng Bước Thiệt hại
English Description
This card can attack twice during each Battle Phase. If this card attacks a face-down Defense Position monster, you can destroy that monster immediately with this card's effect without flipping it face-up or applying damage calculation.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.