FANDOM


Wattkey
エレキー
Wattkey
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 53193261
Mô tả Hiệu ứng
quái thú "Watt" mặt ngửa bạn điều khiển có thể tấn công trực tiếp đối phương trong lượt này
English Description
Face-up "Watt" monsters you control can attack your opponent directly this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.