FANDOM


Wattjustment
エレキャッシュ
Wattjustment
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 84428023
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ được Trang bị cho 1 quái thú cấp độ 3 hoặc thấp hơn loại Thunder. Quái thú đó tăng 800 chỉ số ATK và hiệu ứng của nó bị ngăn chặn. Mỗi lần nó gây Thiệt hại Chiến đấu cho đối phương: Rút 1 lá bài
English Description
Equip only to a Level 3 or lower Thunder-Type monster. It gains 800 ATK and its effects are negated. Each time it inflicts battle damage to your opponent: Draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.