FANDOM


Watthyra
エレキリム
Watthydra
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Thunder/Synchro
ATK/DEF 1500/1500
Mã số 29765339
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 "Watt Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú khác-Tuner loại Thunder
Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối phương. Khi lá này gây Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ bằng đòn tấn công trực tiếp, chọn 1 lá bài trong bộ bài của bạn và trục xuất nó. Đưa lá bài đó lên tay bạn trong Lượt Chờ thứ hai của bạn kể từ khi hiệu ứng này được kích hoạt
English Description
1 "Watt" Tuner + 1 or more non-Tuner Thunder-Type monsters
This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack, choose 1 card in your Deck and remove it from play. Add that card to your hand during your 2nd Standby Phase after activating this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.