FANDOM


Wattcube
エレキューブ
Wattcube
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 65612454
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ được Trang bị cho 1 quái thú loại Thunder. Tăng chỉ số ATK của lá bài đó 100 ATK với mỗi quái thú loại Thunder trong mộ của bạn. Bạn có thể đưa lá bài mặt ngửa này xuống mộ để có 1 quái thú mặt ngửa loại Thunder bạn điều khiển tăng 1000 chỉ số ATK
English Description
Equip only to a Thunder-Type monster. It gains 100 ATK for each Thunder-Type monster in your Graveyard. You can send this face-up card you control to the Graveyard to have 1 face-up Thunder-Type monster you control gain 1000 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.