FANDOM


Waterfall of Dragon Souls
(ゆう)(れい)なる(げん)(ろう)
WaterfallofDragonSouls-MP18-EN-SR-1E
 Tên Việt Thác Nước của Long Hồn
 Tên Nhật (Kana)
ゆう
れいなる
げん
ろう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆう
れい
なる幻
げん
ろう
 Tên Nhật (rōmaji) Yūreinaru Genrō
 Tên Nhật (Dịch) Secluded Ethereal Waterfall
 Tên Hàn 유려한 환랑
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 23068051
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.