Water Magician
(みず)()(どう)()
WaterMagician-TP2-NA-C-UE.jpg
 Tên Nhật (Kana)
みずの
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
みず
の魔
どう
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 93343894
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.