FANDOM


Watch Dog
(ばん)(けん)-ウォッチドッグ
WatchDog-NECH-EN-C-1E
 Tên Việt Hộ Khuyển
 Tên Nhật (Kana)
ばん
けん-ウォッチドッグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばん
けん
-ウォッチドッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Banken - Wotchidoggu
 Tên Nhật (Dịch) Watchdog - Watchdog
 Tên Hàn 번견-워치도그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 86889202
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.