FANDOM


Warrior Dai Grepher
(せん)()ダイ・グレファー
WarriorDaiGrepher
Nhóm liên quan Grepher
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior
ATK/DEF 1700/1600
Mã số 75953262
Mô tả Tiểu sử
Chiến binh người có thể điều khiển rồng. Không ai biết về quá khứ bí ẩn của anh ta.
English Description
The warrior who can manipulate dragons. Nobody knows his mysterious past.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.