FANDOM


Warm Worm
ウォーム・ワーム
WarmWorm
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 600/1400
Mã số 16751086
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị hủy, đưa 3 lá bài từ đầu Bộ bài của đối thủ xuống Mộ bài
English Description
If this card is destroyed, send the top 3 cards of your opponent's Deck to the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.