FANDOM


Wall of Revealing Light
(ひかり)()(ふう)(へき)
WallofRevealingLight-DT06-EN-DNPR-DT
 Tên Việt Bức Tường Ánh Sáng
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
ふう
へき
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の護
ふう
へき
 Tên Hàn 빛의 봉인벽
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 17078030
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.