FANDOM


Wail of the Hakaishin
()(かい)(しん)(どう)(こく)
 Tên Việt Lời Oán của Thần Huỷ Diệt
 Tên Nhật (Kana)
かい
しんの
どう
こく
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
しん
の慟
どう
こく
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaishin no Dōkoku
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.