FANDOM


Vylon Vanguard
ヴァイロン・ヴァンガード
VylonVanguard
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1400/1000
Mã số 87836938
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể rút 1 lá bài cho mỗi Bài Trang bị đã được trang bị cho lá bài này.
English Description
When this card is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card for each Equip Card that was equipped to this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.