FANDOM


Vylon Tetra
ヴァイロン・テトラ
VylonTetra
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 900/900
Mã số 01281505
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được gửi từ Vùng Quái thú vào Mộ bài: Bạn có thể trả 500 Điểm Gốc, sau đó chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Nếu quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá hủy, bạn có thể phá hủy Bài Trang bị này để thay thế.
English Description
If this card is sent from the Monster Card Zone to the Graveyard: You can pay 500 Life Points, then target 1 face-up monster you control; equip this card to that target. If the equipped monster would be destroyed, you can destroy this Equip Card instead.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.