FANDOM


Vylon Tesseract
ヴァイロン・テセラクト
VylonTesseract
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Union
ATK/DEF 800/600
Mã số 84313685
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chỉ định 1 quái thú "Vylon" ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Gỡ Trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Tấn công ngửa-mặt. Trong khi trang bị bằng hiệu ứng này, nếu quái thú được trang bị tiêu diệt quái thú của đối thủ thông qua chiến đấu: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú "Vylon" Cấp độ 4 hoặc thấp hơn trong Mộ bài của bạn làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. (Một quái thú chỉ có thể được trang bị bởi 1 Quái thú Union tại một thời điểm. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá hủy, phá hủy lá bài này để thay thế.)
English Description
Once per turn, you can either: Target 1 face-up "Vylon" monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it in face-up Attack Position. While equipped by this effect, if the equipped monster destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 Level 4 or lower "Vylon" monster in your Graveyard; Special Summon that target. (A monster can only be equipped with 1 Union Monster at a time. If the equipped monster would be destroyed, destroy this card instead.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.