FANDOM


Vylon Stigma
ヴァイロン・スティグマ
VylonStigma
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1600/1000
Mã số 10712320
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, trong lượt của cả hai người chơi: Bạn có thể chỉ định 1 Bài Trang bị "Vylon" ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu đầu tiên và 1 quái thú ngửa-mặt thích hợp làm mục tiêu thứ hai; trang bị mục tiêu đầu tiên cho mục tiêu thứ hai.
English Description
Once per turn, during either player's turn: You can target 1 face-up "Vylon" Equip Card you control and 1 appropriate face-up monster; equip the first target to the second target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.