FANDOM


Vylon Stella
ヴァイロン・ステラ
VylonStella
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Tuner
ATK/DEF 1400/200
Mã số 38679204
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được gửi từ Vùng Quái thú vào Mộ bài: Bạn có thể trả 500 Điểm Gốc, sau đó chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Vào cuối Bước Thiệt hại, nếu quái thú được trang bị chiến đấu với quái thú của đối thủ: Tiêu diệt quái thú đó của đối phương.
English Description
If this card is sent from the Monster Card Zone to the Graveyard: You can pay 500 Life Points, then target 1 face-up monster you control; equip this card to that target. At the end of the Damage Step, if the equipped monster battled an opponent's monster: Destroy that opponent's monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.