FANDOM


Vylon Sphere
ヴァイロン・スフィア
VylonSphere
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 400/400
Mã số 75886890
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được gửi từ Vùng Quái thú vào Mộ bài: Bạn có thể trả 500 Điểm Gốc, sau đó chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Bạn có thể gửi Bài Trang bị này vào Mộ bài để chỉ định 1 Bài phép Trang bị trong Mộ bài của bạn làm mục tiêu; trang bị mục tiêu đó quái thú mà lá bài này đã trang bị trước đó.
English Description
If this card is sent from the Monster Card Zone to the Graveyard: You can pay 500 Life Points to target 1 face-up monster you control; equip this card to that target. You can send this Equip Card to the Graveyard to target 1 Equip Spell Card in your Graveyard; equip that target to the monster this card was equipped to.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.