FANDOM


Vylon Segment
ヴァイロン・セグメント
VylonSegment-HA06-EN-SR-1E
 Tên Nhật ヴァイロン・セグメント
 Tên Nhật (rōmaji) Vairon Segumento
 Tên Hàn 바이론 세그먼트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 01644289
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.