FANDOM


Vylon Prism
ヴァイロン・プリズム
VylonPrism
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Thunder/Tuner
ATK/DEF 1500/1500
Mã số 74064212
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được gửi từ Vùng Quái thú vào Mộ bài: Bạn có thể trả 500 Điểm Gốc, sau đó chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Nếu quái thú được trang bị tấn công hoặc bị tấn công: Nó nhận thêm 1000 ATK chỉ trong Bước tính Thiệt hại.
English Description
If this card is sent from the Monster Card Zone to the Graveyard: You can pay 500 Life Points, then target 1 face-up monster you control; equip this card to that target. If the equipped monster attacks or is attacked: It gains 1000 ATK during the Damage Step only.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.