FANDOM


Vylon Polytope
ヴァイロン・ポリトープ
VylonPolytope
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 65659181
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định bất kỳ số lượng Bài Quái thú "Vylon" bạn đang điều khiển đang làm Bài Trang bị; Triệu hồi Đặc biệt chúng trong Thế Phòng thủ ngửa-mặt. Trục xuất chúng khi chúng rời sân.
English Description
Target any number of "Vylon" Monster Cards you control that are Equip Cards; Special Summon them in face-up Defense Position. Banish them when they leave the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.