FANDOM


Vylon Omega
ヴァイロン・オメガ
VylonOmega
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Synchro/Effect
ATK/DEF 3200/1900
Mã số 93157004
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition, Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 Tuners + 1 quái thú không phải Tuner "Vylon"

Khi lá bài này được Triệu hồi Đồng bộ: Phá hủy tất cả những quái thú ngửa-mặt được Triệu hồi Thường/Úp. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú "Vylon" trong Mộ bài của bạn làm mục tiêu; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Trong lượt của cả hai người chơi, khi có hiệu ứng của quái thú được kích hoạt: Bạn có thể gửi 1 Bài Trang bị đang trang bị cho lá bài này vào Mộ bài; ngăn chặn sự kích hoạt trên, và nếu bạn làm thế, tiêu diệt quái thú đó.

English Description
2 Tuners + 1 non-Tuner "Vylon" monster

When this card is Synchro Summoned: Destroy all face-up monsters that were Normal Summoned/Set. Once per turn: You can target 1 "Vylon" monster in your Graveyard; equip that target to this card. During either player's turn, when a monster effect activates: You can send 1 Equip Card equipped to this card to the Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that monster.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.