FANDOM


Vylon Ohm
ヴァイロン・オーム
VylonOhm
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1500/200
Mã số 05237827
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Chỉ định 1 Bài phép Trang bị trong Mộ bài của bạn làm mục tiêu; trục xuất mục tiêu đó, và nếu bạn làm thế, lấy nó lên tay của bạn trong Lượt Chờ đợi tiếp theo của bạn.
English Description
If this card is Normal Summoned: Target 1 Equip Spell Card in your Graveyard; banish that target, and if you do, add it to your hand during your next Standby Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.