Vylon Matter
ヴァイロン・マター
VylonMatter.jpg
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 41858121
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 3 Bài phép Trang bị ở trong Mộ bài của bạn. Đưa các lá bài đó về lại Bộ bài, và thực hiện một trong các hiệu ứng sau: ● Rút 1 lá bài. ● Phá hủy 1 lá bài đối phương điều khiển.
English Description
Select 3 Equip Spell Cards in your Graveyard. Return those cards to your Deck, and apply one of these effects: ● Draw 1 card. ● Destroy 1 card your opponent controls.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.