FANDOM


Vylon Material
ヴァイロン・マテリアル
VylonMaterial
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 74657662
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "Vylon". Nó được nhận thêm 300 ATK. Nếu lá bài ngửa-mặt này trên sân chơi được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 bài Phép "Vylon" từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
English Description
Equip only to a "Vylon" monster. It gains 600 ATK. If this face-up card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Vylon" Spell Card from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.