Vylon Hept
ヴァイロン・ハプト
VylonHept.png
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1800/800
Mã số 00168917
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chỉ định 1 Bài Quái thú "Vylon" bạn điều khiển đang làm Bài Trang bị làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Thế Phòng thủ ngửa-mặt. Trục xuất nó khi nó rời sân chơi.
English Description
Once per turn: You can target 1 "Vylon" Monster Card you control that is an Equip Card; Special Summon that target in face-up Defense Position. Banish it when it leaves the field.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.