Vylon Filament
ヴァイロン・フィラメント
VylonFilament.jpg
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip.svg
Mã số 90592429
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "Vylon". Nếu quái thú trang bị lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ bài Phép/bài Bẫy cho đến khi kết thúc Bước Thiệt hại. Nếu lá bài ngửa-mặt này trên sân chơi được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 bài Phép "Vylon" từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
English Description
Equip only to a "Vylon" monster. If the equipped monster attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card on the field is sent to the Graveyard: You can add 1 "Vylon" Spell Card from your Deck to your hand.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.