FANDOM


Vylon Epsilon
ヴァイロン・エプシロン
VylonEpsilon
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Synchro/Effect
ATK/DEF 2800/1200
Mã số 75779210
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner Thuộc tính QUANG + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner

Bài Trang bị được trang bị cho lá bài này không thể là mục tiêu của lá bài hoặc các hiệu ứng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Bài Trang bị đang trang bị cho lá bài này vào Mộ bài để chỉ định 1 quái thú đối phương điều khiển làm mục tiêu; tiêu diệt mục tiêu đó.

English Description
1 LIGHT Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

Equip Cards equipped to this card cannot be targeted by cards or effects. Once per turn: You can send 1 Equip Card equipped to this card to the Graveyard to target 1 monster your opponent controls; destroy that target.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.