FANDOM


Vylon Element
ヴァイロン・エレメント
VylonElement
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 92035412
Mô tả Hiệu ứng
Khi bất kỳ Bài Trang bị "Vylon" ngửa-mặt bạn điều khiển bị phá hủy (ngoại trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt một số lượng tương đương hoặc thấp hơn quái thú Tuner "Vylon" từ Bộ bài của bạn. Chúng không thể được sử dụng như những Quái thú Nguyên liệu Đồng bộ, ngoại trừ Triệu hồi Đồng bộ cho Quái thú Đồng bộ "Vylon".
English Description
When any face-up "Vylon" Equip Card(s) you control are destroyed (except during the Damage Step): You can Special Summon an equal or lower number of "Vylon" Tuner monsters from your Deck. They cannot be used as Synchro Material Monsters, except for the Synchro Summon of a "Vylon" Synchro Monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.