Vylon Disigma
ヴァイロン・ディシグマ
VylonDisigma.png
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Fairy/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/2100
Mã số 39987164
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 4

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chỉ định 1 Quái thú Hiệu ứngThế Tấn công ngửa-mặt đối phương điều khiển làm mục tiêu; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Vào đầu Bước tính Thiệt hại, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Thuộc tính tương tự như lá bài đã trang bị cho lá bài này bởi hiệu ứng trên: Tiêu diệt quái thú đó.

English Description
3 Level 4 monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up Attack Position Effect Monster your opponent controls; equip that target to this card. At the start of the Damage Step, if this card battles a monster whose Attribute is the same as a card equipped by this effect: Destroy that monster.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.