FANDOM


Vylon Delta
ヴァイロン・デルタ
VylonDelta
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1700/2800
Mã số 45215453
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Thuộc tính QUANG

Nếu lá bài này ở Thế Phòng thủ ngửa-mặt trong Lượt Kết thúc, bạn có thể lấy 1 Bài phép Trang bị từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.

English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters

If this card is in face-up Defense Position during your End Phase, you can add 1 Equip Spell Card from your Deck to your hand.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.