FANDOM


Vylon Cube
ヴァイロン・キューブ
VylonCube
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 800/800
Mã số 41431329
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa vào Mộ bài cho Triệu hồi Đồng bộ của quái thú Thuộc tính QUANG: Bạn có thể lấy 1 Bài phép Trang bị từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
English Description
If this card is sent to the Graveyard for the Synchro Summon of a LIGHT monster: You can add 1 Equip Spell Card from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.